Kadry i płace:

 • zgłaszanie/wyrejestrowywanie do ubezpieczeń,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
  • wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego/tacierzyńskiego,
  • wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego,
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • monitorowanie terminów zaświadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy,
 • monitorowanie terminów szkoleń z zakresu bhp,
 • ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych,
 • wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
 • porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,
 • przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40).

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne.

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

Prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego.